Ruby 更改 gem 和 bundle 为国内源

由于国内网络环境的限制,我们需要将许多软件的国外源修改为国内源,而因为淘宝源的 RubyGems 镜像已经停止更新,我们需要将国内源设置为 RubyChinahttps://gems.ruby-china.com

Gem 修改源:

gem sources --add https://gems.ruby-china.com --remove https://rubygems.org/

Bundle 修改源:

bundle config 'mirror.https://rubygems.org' 'https://gems.ruby-china.com'

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注